Kategoria: Rozstrzygnięcia

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku

Rozstrzygnięcie (ETAP II) - 27.02.2018 r.

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Realizacja programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.“, „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej. 1. Organizacja międzyuczelnianego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni województwa warmińsko – mazurskiego, udział akademickiej reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. 2. Organizacja zawodów sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni z udziałem akademickiej reprezentacji województwa.“, „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych. Organizacja masowych imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim.“, „Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych. Organizacja wojewódzkich imprez sportowo-rekreacyjnych dla seniorów.“, „Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych.“, „Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy.“, „Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym skierowanych do różnych środowisk i grup społecznych, mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji (sport powszechny)“ przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Wyniki oceny formalnej (ETAP II) - 30.01.2018 r.

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury fizycznej w 2018 r. ETAP II

Rozstrzygnięcie (ETAP I) - 16.01.2018 r.

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, tj.: 1. Organizacja wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego. 2. Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach ,,Orlik””, „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny). Organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim“, „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego“, „Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego“, „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich“, „Wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych”, „Wspieranie wymiany i kontaktów sportowych w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi województwa warmińsko – mazurskiego” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Wyniki oceny formalnej (ETAP I) - 04.01.2018 r.

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach etapu I otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r. z zakresu kultury fizycznej.