Kategoria: Majątek i finanse

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-793/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2039

Załączniki: