Kategoria: Oferty pozakonkursowe

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Oferta Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” z Radomia

- dotyczy wsparcia realizacji zadania publicznego pn.: „Wektory uzależnień – alkoholizm i narkomania na przełomie ostatnich 25 lat” – Wojewódzka konferencja promująca „dobre praktyki” z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami”, została złożona w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Informujemy, że dnia 21.11.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” z Radomia i zaproponował uznać celowość realizacji zadania pn.: „Wektory uzależnień – alkoholizm i narkomania na przełomie ostatnich 25 lat” – Wojewódzka konferencja promująca „dobre praktyki” z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami” złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 7 800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na adres: 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 lub e-mail: rops@warmia.mazury.pl

Załączniki: