Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612018-01-163/38/18/VUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/981/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis.Obowiązujący
622018-01-163/36/18/VUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
632018-01-163/31/18/VUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
642018-01-163/30/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko‐Mazurskiego w sprawie powołania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko‐Mazurskiego na lata 2014‐2020Obowiązujący
652018-01-082/29/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 59/997/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zasad rozliczania podatku od towarów i usług jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
662018-01-082/28/18/VUchwała w sprawie przekazania uprawnień kierownikom samorządowych jednostek budżetowychObowiązujący
672018-01-082/27/18/VUchwała w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek podległych Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rokObowiązujący
682018-01-082/26/18/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach na likwidację środków trwałychObowiązujący
692018-01-082/25/18/VUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Parku Krajobrazowego Wysoczyzny ElbląskieObowiązujący
702018-01-082/20/18/VUchwała zmieniającą Uchwałę nr 64/1020/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-003/17 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – ZIT Ełk.Obowiązujący
Strona 7 z 1062