Kategoria: Majątek i finanse

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-161/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Warmińsko–Mazurskiego za 2016 r.

Załączniki: