Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512018-01-163/45/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów, zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
522018-01-163/44/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Obowiązujący
532018-01-163/42/18/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.Obowiązujący
542018-01-163/41/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 37/516/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie konkursu nr RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowaObowiązujący
552018-01-163/40/18/VUchwała w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałania 6.1.2 Instytucje kultury odnośnie projektu Gminy Barczewo pn.: „Utworzenie Centrum Wielu Kultur”, umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo RPO WiM 2014-2020.Obowiązujący
562018-01-163/39/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 60/918/17/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.09.03.05-IZ.00-28-001/17, na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania (z późn. zm.).Obowiązujący
572018-01-163/38/18/VUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/981/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis.Obowiązujący
582018-01-163/36/18/VUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
592018-01-163/31/18/VUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
602018-01-163/30/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko‐Mazurskiego w sprawie powołania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko‐Mazurskiego na lata 2014‐2020Obowiązujący
Strona 6 z 1061