Kategoria: Oferty pozakonkursowe

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Oferta Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“ na realizację zadania „W kręgu polskiej tradycji“ – wigilijne spotkanie z działaczami polskimi i polonijnymi z krajów ościennych

Informujemy, że dnia 05.12.2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i uznał celowość realizacji zadania pn. „W kręgu polskiej tradycji” – wigilijne spotkanie z działaczami polskimi i polonijnymi z krajów ościennych z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Współpracy Międzynarodowej na adres: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn lub e-mail: dwm@warmia.mazury.pl

Załączniki: