Kategoria: Departament Infrastruktury i Geodezji

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Departament Infrastruktury i Geodezji

Dyrektor: Wiktor Wójcik
Zastępca dyrektora: Jan Śmietanko
Geodeta Województwa - zastępca dyrektora: Tadeusz Hennig

10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 210
tel. (89) 51 25 900
fax. (89) 51 25 909

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28B
tel./fax. 089 5219 930
tel. (89) 52 19 931
(89) 52 19 932
(89) 52 19 928
www: atlas.warmia.mazury.pl/index.php/wodgik

 1. W skład Departamentu Infrastruktury i Geodezji (IG) wchodzą
  1. Biuro Infrastruktury (I);
  2. Biuro Inwestycji (BI);
  3. Biuro Transportu i Komunikacji (TK);
  4. Biuro Geodezji i Mienia (GM);
  5. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK);
  6. Samodzielne Stanowisko ds. transportu towarów niebezpiecznych (ADR);
  7. Geodeta Województwa – samodzielne stanowisko (GW).
 1. Do zadań Biura Infrastruktury należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem utworzenia linii kolejowych oraz wniosków o zawieszenie i likwidację niektórych linii lub ich części;
  2. organizowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich oraz prowadzenie rozliczeń finansowych w tym zakresie;
  3. prowadzenie ewidencji uprawnionych psychologów i rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną i sprawowanie nadzoru nad badaniami psychologicznymi wynikającymi z ustawy o kierujących pojazdami;
  4. prowadzenie rejestrów i nadzór nad przechowawcami akt osobowych i płacowych oraz przedsiębiorcami produkującymi tablice rejestracyjne;
  5. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach wpisanych do rejestrów Marszałka o:
   1. wpisie do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, zakazie wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu podmiotu z tego rejestru,
   2. wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, zakazie wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu podmiotu z tego rejestru,
   3. wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, zakazie wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu podmiotu z tego rejestru;
  6. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
  7. prowadzenie spraw związanych z obsługą uzyskanych dochodów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej:
   1. rozpatrywanie wniosków o dotacje na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z produkcji rolnej, przygotowywanie uchwały dotyczącej podziału ww. środków,
   2. rozliczenie środków finansowych, zgodnie z zawartą umową dotacji;
  8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na wyłączenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z produkcji leśnej;
  9. opiniowanie wniosków samorządów w sprawach wyłączeń gruntów z produkcji rolnej kierowanych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz lasów stanowiących własność Skarbu Państwa kierowanych do Ministra Środowiska;
  10. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o założenie lotnisk, wprowadzanie zmian na lotniskach oraz ich likwidowanie;
  11. współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania akcji ratowniczych, poszukiwania oraz badania okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych;
  12. monitorowanie Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie Priorytetu 3 „Nowoczesne sieci”;
  13. prowadzenie spraw wynikających z udziału Województwa w spółce „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w Warszawie, w tym spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego nad tą spółką, a w szczególności:
   1. prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Województwa w zgromadzeniach wspólników ww. spółki,
   2. prowadzenie spraw związanych ze zmianą umowy ww. spółki,
   3. prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniem przez Województwo osób do rady nadzorczej w ww. spółce,
   4. współpraca z osobami reprezentującymi Województwo na zgromadzeniach wspólników ww. spółki oraz z osobami zgłoszonymi przez Województwo do rady nadzorczej tej spółki, w szczególności poprzez wymianę informacji, przygotowywanie dokumentów oraz udzielanie stosownych rekomendacji,
   5. pozyskanie odpisu umowy ww. spółki oraz jej zmian,
   6. pozyskiwanie w ramach posiadanych przez Województwo w ww. spółce uprawnień odpisów uchwał organów tej spółki oraz innych dokumentów dotyczących działalności ww. spółki istotnych dla oceny tej działalności,
   7. podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do wykonania prawa kontroli w ww. spółce w ramach posiadanych przez Województwo w tej spółce uprawnień kontrolnych,
   8. bieżące monitorowanie i ocena efektywności realizacji zadań Samorządu Województwa, które wykonuje spółka „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w Warszawie,
   9. diagnozowanie potencjalnych lub zaistniałych zagrożeń dotyczących ww. spółki oraz niezwłoczne informowanie Zarządu o tych zagrożeniach,
   10. przekazywanie stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku okresowych informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej ww. spółki oraz o efektywności realizacji zadań Samorządu Województwa, które wykonuje ww. spółka,
   11. niezwłoczne przekazywanie Departamentowi Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji informacji odpisów: umowy ww. spółki oraz jej zmian, uchwał organów ww. spółki oraz innych dokumentów dotyczących działalności tej spółki istotnych dla jej oceny będących w posiadaniu Departamentu Infrastruktury i Geodezji,
   12. koordynowanie wykonywania zadań związanych z przeprowadzanymi w Urzędzie przez organy kontroli i inne podmioty zewnętrzne kontrolami dotyczącymi ww. spółki.
 1. Do zadań Biura Inwestycji należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów inwestycyjnych finansowanych lub współfinansowanych z budżetu województwa w zakresie merytorycznej działalności departamentu;
  2. prowadzenie spraw wynikających z udziału Województwa w spółkach Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach oraz Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie, w tym spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego nad tymi spółkami, a w szczególności:
   1. prowadzenie spraw związanych z odbyciem zgromadzenia wspólników spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach oraz z uczestnictwem Województwa w zgromadzeniach wspólników spółki Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie,
   2. prowadzenie spraw związanych ze zmianą aktu założycielskiego lub umowy ww. spółek,
   3. prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniem przez Województwo osób do organów w ww. spółkach,
   4. współpraca z osobami reprezentującymi Województwo na zgromadzeniach wspólników ww. spółek oraz z osobami zgłoszonymi przez Województwo do rad nadzorczych tych spółek, w szczególności poprzez wymianę informacji, przygotowywanie dokumentów oraz udzielanie stosownych rekomendacji,
   5. pozyskiwanie aktu założycielskiego oraz umowy ww. spółek oraz ich zmian,
   6. pozyskiwanie w ramach posiadanych przez Województwo w ww. spółkach uprawnień odpisów uchwał organów tych spółek oraz innych dokumentów dotyczących działalności ww. spółek istotnych dla oceny tej działalności,
   7. podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do wykonania prawa kontroli w ww. spółkach w ramach posiadanych przez Województwo w tych spółkach uprawnień kontrolnych,
   8. bieżące monitorowanie i ocena efektywności realizacji zadań Samorządu Województwa, które wykonują ww. spółki,
   9. diagnozowanie potencjalnych lub zaistniałych zagrożeń dotyczących ww. spółek oraz niezwłoczne informowanie Zarządu o tych zagrożeniach,
   10. przekazywanie Zarządowi stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku okresowych informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej ww. spółek oraz o efektywności realizacji zadań Samorządu Województwa, które wykonują ww. spółki,
   11. niezwłoczne przekazywanie Departamentowi Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji odpisów: aktu założycielskiego oraz umowy ww. spółek oraz ich zmian, uchwał organów ww. spółek oraz innych dokumentów dotyczących działalności tych spółek istotnych dla jej oceny będących w posiadaniu Departamentu Infrastruktury i Geodezji;
   12. koordynowanie wykonywania zadań związanych z przeprowadzanymi w Urzędzie przez organy kontroli i inne podmioty zewnętrzne kontrolami dotyczącymi ww. spółek;
  3. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii;
  4. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w ramach koordynacji działań samorządów gminnych i powiatowych.
 1. Do zadań Biura Transportu i Komunikacji należy w szczególności:
  1. organizowanie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;
  2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych oraz regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
  3. prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów sprzedaży biletów ulgowych przez przewoźników autobusowych;
  4. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z udzielanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym;
  5. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
  6. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Olsztynie i Elblągu;
  7. prowadzenie spraw związanych z wpisem do ewidencji egzaminatorów egzaminujących kandydatów na kierowców i kierowców.
 1. Do zadań Biura Geodezji i Mienia należy w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji mienia nieruchomego stanowiącego własność Województwa;
  2. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem funkcji właścicielskich wobec wojewódzkiego mienia samorządowego, w tym związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją jednostek, z wyłączeniem prowadzenia spraw wynikających z udziału Województwa w spółkach: Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach, Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie, „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w Warszawie, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie oraz Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Olsztynie;
  3. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami Województwa;
  4. prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieniem przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne;
  5. sporządzanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę;
  6. sporządzanie planu wykorzystania nieruchomości z zasobu Województwa Warmińsko – Mazurskiego;
  7. sporządzanie opinii dotyczących nabywania, zbywania i podziału nieruchomości;
  8. sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, budynków;
  9. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego i Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawach związanych z gospodarką gruntami.
 1. Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:
  1. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zlecanie wykonania map topograficznych i tematycznych dla obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  2. tworzenie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastuktury informacji przestrzennej w zakresie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  3. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w prowadzeniu bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju dotyczącej obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  4. wykonywanie analiz zmian w strukturze agrarnej;
  5. monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
  6. opracowywanie opinii – uchwał, dotyczących nadawania nazw obiektom fizjograficznym;
  7. wykonywanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
  8. sprawowanie nadzoru nad realizacją służby geodezyjnej i kartograficznej, wynikających z ustawy, zgodnie z kompetencjami;
  9. planowanie prac urządzeniowo – rolnych na terenie Województwa.
 1. Do zadańSamodzielnego Stanowiska ds. transportu towarów niebezpiecznychnależy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru podmiotów gospodarczych prowadzących kursy dokształcające podstawowe dla kierowców:
   1. w zakresie towarów niebezpiecznych w cysternach,
   2. w zakresie towarów niebezpiecznych klasy I (wybuchowych),
   3. w zakresie towarów niebezpiecznych klasy VII (promieniotwórczych), oraz kursy dokształcające, udoskonalające klasy j.w.;
  2. prowadzenie spraw związanych z ADR, RID, ADN i CEPiK ADR;
  3. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad szkoleniami i egzaminowaniem kierowców przewożących materiały niebezpieczne wszystkich klas.
 1. Do zadań Geodety Województwa – samodzielnego stanowiska należą zadania ustawowo powierzone Marszałkowi Województwa jako organowi administracji geodezyjnej i kartograficznej.