Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412018-01-224/61/18/VUchwała w sprawie upoważnienia Pani Aliny Rodziewicz, zatrudnionej na stanowisku Kierownika Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, do składania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli w sprawach bieżącej działalności statutowej Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz DylewskichObowiązujący
422018-01-224/60/18/VUchwała w sprawie upoważnienia Pani Aliny Rodziewicz, zatrudnionej na stanowisku Kierownika Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, do składania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli określonego rodzajuObowiązujący
432018-01-224/59/18/VUchwała w sprawie upoważnienia Pani Emilii Załuńskiej – pracownika Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do dokonywania czynności w ramach oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 50 ust. 1 i ust. 1b ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckieObowiązujący
442018-01-224/58/18/VUchwała w sprawie upoważnienia Pani Letycji Karuzo – pracownika Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do dokonywania czynności w ramach oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 50 ust. 1 i ust. 1b ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckieObowiązujący
452018-01-163/53/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, tj.: 1. Organizacja wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego. 2. Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach ,,Orlik””, „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny). Organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim“, „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego“, „Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego“, „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich“, „Wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych”, „Wspieranie wymiany i kontaktów sportowych w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi województwa warmińsko – mazurskiego” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018Obowiązujący
462018-01-163/52/18/VUchwała w sprawie wskazania członków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w imieniu Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
472018-01-163/50/18/VUchwała na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018Obowiązujący
482018-01-163/48/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00.28-004/17, Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (typ projektu: realizacja programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu w zakresie zakaźnych chorób odkleszczowych (borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu), w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne) poprzez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny.Obowiązujący
492018-01-163/47/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia naboru pozakonkursowego nr RPWM.11.03.02-IZ.00-28-001/17, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Działania 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałania 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie poprzez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyObowiązujący
502018-01-163/46/18/VUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursoweObowiązujący
Strona 5 z 1061