Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312018-01-224/64/18/VUchwała w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów (schemat B) odnośnie projektu Gminy Barczewo pn.: „Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy”, umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo RPO WiM 2014-2020Obowiązujący
322018-01-224/63/18/VUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
332018-01-224/62/18/VUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Alinie Rodziewicz, zatrudnionej na stanowisku Kierownika Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, do składania oświadczeń woli związanych z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej oraz wniosków o dofinansowanie innych projektów z zakresu ochrony przyrody tych parków, ich walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalności edukacyjnej i turystycznej na obszarze parków a także z zakresu ochrony przyrody rezerwatu przyrody „Jezioro Karaś” oraz działalności edukacyjnej i turystycznej na obszarze tego rezerwatuObowiązujący
342018-01-224/61/18/VUchwała w sprawie upoważnienia Pani Aliny Rodziewicz, zatrudnionej na stanowisku Kierownika Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, do składania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli w sprawach bieżącej działalności statutowej Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz DylewskichObowiązujący
352018-01-224/60/18/VUchwała w sprawie upoważnienia Pani Aliny Rodziewicz, zatrudnionej na stanowisku Kierownika Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, do składania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli określonego rodzajuObowiązujący
362018-01-224/59/18/VUchwała w sprawie upoważnienia Pani Emilii Załuńskiej – pracownika Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do dokonywania czynności w ramach oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 50 ust. 1 i ust. 1b ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckieObowiązujący
372018-01-224/58/18/VUchwała w sprawie upoważnienia Pani Letycji Karuzo – pracownika Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do dokonywania czynności w ramach oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 50 ust. 1 i ust. 1b ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckieObowiązujący
382018-01-163/53/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, tj.: 1. Organizacja wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego. 2. Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach ,,Orlik””, „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny). Organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim“, „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego“, „Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego“, „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich“, „Wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych”, „Wspieranie wymiany i kontaktów sportowych w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi województwa warmińsko – mazurskiego” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018Obowiązujący
392018-01-163/52/18/VUchwała w sprawie wskazania członków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w imieniu Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
402018-01-163/50/18/VUchwała na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018Obowiązujący
Strona 4 z 1060