Ogłoszono przez Michał Chomej | wersja archiwalna

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352) – dalej upwisp.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektor publiczneggo:

  1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - http://bip2.warmia.mazury.pl
  2. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przypadkach opisanych w art. 21 pkt. 1 upwisp. Jednocześnie powinien on zawierać elementy wskazane w art. 21 pkt. 3 i 4 upwisp.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do informowania:

  1. o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
  2. o przetworzeniu informacji publicznej ponownie wykorzystywanej,
  3. o fakcie, iż Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za treść przetworzonych informacji publicznych udostępnionych w postaci pierwotnej.

Informacje sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania udostępniają komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie właściwe w zakresie rzeczowym sprawy, której informacja ma dotyczyć.