Kategoria: Szpital Przyjazny Kombatantom

Ogłoszono przez Michał Chomej | wersja archiwalna

Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

W związku z przejęciem przez Samorząd Województwa - na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753, ze zm.) - z dniem 1 sierpnia 2009 r. zadania z zakresu działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań, realizuje Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za ich realizację odpowiada Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów. Dnia 1 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa powołał Warmińsko-Mazurską Radę ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Rada składa się z przedstawicieli wiodących organizacji kombatanckich i organizacji osób represjonowanych funkcjonujących w naszym regionie, których desygnowały do pracy społecznej w Radzie zarządy wojewódzkie w/w podmiotów.
Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oparta na wiedzy i doświadczeniu, jakimi dysponują przedstawiciele organizacji kombatanckich stanowi organ opiniodawczo-doradczy dla Samorządu w sprawach dot. tego środowiska. Jej celem jest efektywniejsze wykonywanie zadań Samorządu Województwa w zakresie potrzeb środowiska kombatanckiego, które to zadania wynikają z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.