Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212018-01-265/90/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-020/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat B), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz dokonania wyboru projektów do dofinansowaniaObowiązujący
222018-01-265/89/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę nr 26/329/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowieObowiązujący
232018-01-265/88/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę nr 51/799/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.09.03.02-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższychObowiązujący
242018-01-265/87/18/VUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
252018-01-265/86/18/VUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
262018-01-224/83/18/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu, na zmianę treści umowy w przedmiocie jej obowiązywania na czas określony tj. do dnia 31 grudnia 2024 r. zawartej pomiędzy Szpitalem a Spółką Urologia Centrum Sp. z o.o. Sp. Komandytowa , 05 -080 Izabelin, ul. Słoneczna 3Obowiązujący
272018-01-224/82/18/VUchwała w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzania przetargów, rokowań na sprzedaż, wynajem i dzierżawę nieruchomości i części nieruchomości oraz usług związanych z gospodarowaniem - utrzymaniem nieruchomości Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
282018-01-224/81/18/VUchwała w sprawie włączenia nieruchomości do wojewódzkiego zasobu nieruchomości po zlikwidowanym Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w OlsztynieObowiązujący
292018-01-224/80/18/VUchwała w sprawie włączenia nieruchomości do wojewódzkiego zasobu nieruchomości po zlikwidowanym Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w ElbląguObowiązujący
302018-01-224/76/18/VUchwała w sprawie przyjęcia do stosowania procedury Zwalczania Nadużyć Finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020 zatwierdzonej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 02.06.2017 r.Obowiązujący
Strona 3 z 1062