Kategoria: Skargi i wnioski

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Rejestracja skarg i wniosków

  1. Marszałek, Wicemarszałkowie, Członkowie Zarządu, Sekretarz Województwa, Dyrektorzy Departamentów oraz pracownicy merytorycznych Departamentów dokonują kwalifikacji wpływających do Urzędu pism jako skargi lub wniosku na podstawie ich treści.
  2. Pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie swojemu przełożonemu służbowemu.
  3. W przypadku zakwalifikowania danego pisma jako skargi lub wniosku jego kopia jest przekazywana do Departamentu Kontroli, oraz niezwłocznie Sekretarzowi Województwa w celu zapoznania się z nim. Departament Kontroli, który jest odpowiedzialny za prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków, dokonuje rejestracji pisma, a następnie przekazuje je do rozpatrzenia właściwemu merytorycznie Departamentowi, który w razie konieczności przy rozpatrzeniu skargi/wniosku współpracuje z wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną. W przypadku skarg/wniosków zaadresowanych do Departamentów, dopuszcza się przekazanie do Departamentu Kontroli kopii skargi/wniosku, celem rejestracji, najpóźniej w dniu, w którym upływa termin jej załatwienia z jednoczesnym przekazaniem kopii skargi Sekretarzowi w celu zapoznania.
  4. W przypadku zarejestrowania skargi lub wniosku w centralnym rejestrze skarg i wniosków późniejsze ustalenie, iż dane pismo nie jest skargą lub wnioskiem, stanowi podstawę do wykreślenia tego pisma z rejestru skarg i wniosków. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do rejestru skarg i wniosków dołącza się zawiadomienie z właściwego merytorycznie Departamentu zawierające wskazanie przyczyn, dla których uznano, iż dane pismo zarejestrowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków nie jest skargą lub wnioskiem.
  5. Rejestracji podlegają wszystkie skargi i wnioski niezależnie od sposobu ich wniesienia.
  6. Niezależnie od centralnego rejestru skarg i wniosków każdy Departament merytorycznie załatwiający sprawę, z wyłączeniem Departamentu Kontroli, ma obowiązek prowadzenia ewidencji załatwianych skarg i wniosków wpływających do Urzędu. Skargi i wnioski wpływające bezpośrednio do wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, podlegają ewidencji w rejestrach prowadzonych w tych jednostkach.
  7. Rejestrację oraz kontrolę terminowego załatwiania skarg i wniosków Dyrektorzy Departamentów powierzają imiennie wyznaczonym pracownikom.