Kategoria: Skargi i wnioski

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Przyjmowanie skarg i wniosków

 1. Marszałek lub w jego zastępstwie Wicemarszałkowie i Członkowie Zarządu przyjmują zainteresowane osoby w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 12.00 do 16.00.
 2. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania jest dniem wolnym od pracy, zainteresowane osoby przyjmowane są w następnym dniu roboczym.
 3. Sekretarz Województwa, Dyrektorzy Departamentów i ich zastępcy przyjmują zainteresowane osoby w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 10.00 do 16.00 oraz w pozostałe dni robocze od godziny 12.00 do 15.30.
 4. Pracownicy Urzędu przyjmują zainteresowane osoby w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
 5. W przypadku uzasadnionym godzinami pracy zainteresowanej osoby przyjęcie tej osoby w sprawach skarg lub wniosków powinno nastąpić po godzinach jej pracy po uprzednim ustaleniu terminu spotkania przez właściwy sekretariat.
 6. Informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków przez w/w osoby powinny być wywieszone w widocznym miejscu w siedzibie Urzędu, w siedzibach biur regionalnych oraz w siedzibach samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa.
 7. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 8. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
 9. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści.
 10. Przyjmujący potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
 11. Protokół przyjęcia skargi/wniosku, podlega rejestracji w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym w Departamencie Kontroli oraz w ewidencji prowadzonej w załatwiającym merytorycznie skargę lub wniosek Departamencie, zaś jego kopia podlega przekazaniu Sekretarzowi Województwa w celu umożliwienia zapoznania się z nim.
 12. Warunki organizacyjne przyjmowania skarg i wniosków przez Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu i Sekretarza Województwa zapewnia Departament Organizacyjny