Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Termin załatwienia

W terminie 7 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Osoba kontaktowa

Barbara Minko

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(89) 512 59 33

Sposób załatwienia

Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Miejsce odbioru

Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
lub
zaświadczenie przekazywane jest do zainteresowanego podmiotu

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić na terenie województwa warmińsko – mazurskiego działalność gospodarczą w zakresie przechowywania akt osobowych i płacowych pracodawców o czasowym okresie przechowywania zobowiązany jest złożyć:
 • Wniosek o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, zawierającego następujące dane:
  - firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
  - numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS),
  - numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  - imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy,
  - określenie zakresu działalności, która ma być objęta wpisem,
 • Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS).
 • Oświadczenie o treści: oświadczam, że:
  Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych są kompletne i zgodne z prawdą;
  Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, określone w rozdziale 4 a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwaliach
 • Dowód opłaty skarbowej – oryginał.

Opłaty i sposób ich wnoszenia

Za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych - 616 zł
Należną opłatę skarbową należy uiścić na konto: Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II
10-101 Olsztyn – Wydział Podatków i Opłat
Nr konta: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513 Bank Handlowy w Warszawie S.A.

lub osobiście w kasie Urzędu Miasta Olsztyna

Sposób złożenia dokumentów

Pocztą na adres:

Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

lub osobiście : sekretariat departamentu nr pokoju 210

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284).
 • Rozporządzenie Ministra kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. Nr 68, poz. 596).
 • Rozporządzenie Ministra kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. Nr 28, poz. 240).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 ze zm.).

Załączniki: