Kategoria: Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Ogłoszono przez Michał Chomej

Aktualności i Komunikaty

11 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas posiedzenia Przewodniczący WRDS WM, Pan Gustaw Marek Brzezin podsumował rok działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pan Zdzisław Szczepkowski, Dyrektor WUP w Olsztynie - zaprezentował projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim na 2018 rok. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim na 2018 rok.

Pan Marek Bauman, Skarbnik Województwa zaprezentował projekt budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok.

Przewodniczący WRDS WM przekazał również, że zgodnie z informacją przekazaną od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, dotacja celowa na realizację zadania: zapewnienie funkcjonowania WRDS na 2018 r. wyniesie 200 tys. zł.

20 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Szeroka dyskusja podczas debaty nt. „Szkolnictwo zawodowe w kontekście potrzeb rynku pracy” wskazała potrzebę dostosowania szkolnictwa zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy. Poruszane tematy:

 1. Współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami w województwie warmińsko-mazurskim odpowiedzią systemu edukacji na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy.
 2. Rozwój szkolnictwa zawodowego na Warmii i Mazurach w kontekście współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami w perspektywie RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 3. Inwestycje w rozwój szkolnictwa zawodowego w perspektywie RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 4. Praktyka współpracy szkoły zawodowej i przedsiębiorcy - na podstawie projektu
  z powiatu działdowskiego.

 Rada podjęła również stanowisko w sprawie zdefiniowania zagadnień w zakresie opieki nad osobami starszymi w kontekście aktualnych przepisów prawnych i praktycznych rozwiązań.

Strona społeczna WRDS WM pozytywnie zaopiniowała projekt „Sprawozdania rocznego za rok 2016 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”.

W dniu 27 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Arkadiusz Dobek – Wójt Gminy Biskupiec, Pan Zbigniew Nosek – Sekretarz Miasta i Gminy Lidzbark, Pan Zdzisław Fadrowski – Przewodniczący Zespołu o spraw oświaty WRDS WM, Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Przybył również Pan Paweł Papke – Poseł na Sejm RP. Pan Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa i Przewodniczący WRDS WM - wręczył podziękowanie Panu Wiesławowi Łubińskiemu, Kanclerzowi Olsztyńskiej Loży BCC za przewodzenie Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego I kadencji.

Następnie odbyła się debata nt. stanu wdrażania reformy oświaty w województwie warmińsko-mazurskim przygotowana na wniosek OPZZ. Przewodniczący Zespołu do spraw oświaty WRDS WM przedstawił stanowisko członków Zespołu do spraw oświaty WRDS WM obecnych na posiedzeniu Zespołu w dniu 6 marca 2017 r. dotyczące stanu i możliwości rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie warmińsko-mazurskim i wdrażania reformy oświaty w naszym regionie. Zaproszeni goście i członkowie WRDS WM w toku dyskusji omówili aktualną sytuację dotyczącą wprowadzanej reformy oświaty w regionie.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego jednogłośnie przyjęła stanowisko dotyczące wdrażanej reformy oświaty w brzmieniu zaprezentowanym przez Przewodniczącego Zespołu do spraw oświaty WRDS WM Pana Zdzisława Fadrowskiego.

Podczas posiedzenia zostały przyęte jednogłośnie następujące uchwały:

 • w sprawie programu i harmonogramu prac WRDS WM na 2017 r.;
 • w sprawie zmian w Regulaminie WRDS WM;
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności WRDS WM za 2016 r.

W dniu 9 grudnia 2016 r. odbyło się czwarte posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Pani Henryka Bochniarz, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Marcin Kuchciński, Z-ca Prezydenta Olsztyna Pan Ryszard Kuć, Skarbnik Województwa Pan Marek Bauman, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, przedstawiciele związków zawodowych PKS Olsztyn oraz Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podczas posiedzenia plenarnego zostało wręczone powołanie Panu Mirosławowi Kasackiemu, przedstawicielowi Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w WRDS WM, który zastąpił Pana Wiesława Bauera.

Została poruszona kwestia dotycząca planowanej sprzedaży i ewentualnego zaniechania przewozów pasażerskich przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie S.A. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjęła stanowisko, w którym wyraziła niepokój dotyczący zapewnienia dostępności do rynku pracy osób z terenów o słabej dostępności komunikacyjnej, głównie zaś mieszkańców terenów wiejskich wobec ewentualnej likwidacji przewozów pasażerskich prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie. Stanowisko zostało przesłane do: Premier RP, Ministra Skarbu Państwa, Prezydenta Olsztyna, Prezesa Zarządu Retail Provider Sp. z o. o. w Warszawie, Prezesa Zarządu PKS w Olsztynie S.A., Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, organizacji związkowych działających przy PKS w Olsztynie S.A., mediów.

Zostało odczytane podsumowanie działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2016.

Przewodnicząca RDS Pani Henryka Bochniarz w swoim przemówieniu zaapelowała do partnerów społecznych w regionie o aktywność i zgłaszanie propozycji zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, zwłaszcza w zakresie usytuowania i finansowania WRDS-ów. Przewodnicząca przedstawiła także swoje najważniejsze zadania, jako przewodniczącej Rady i są to m. in.: przygotowanie nowelizacji ustawy oraz realizację programu prac w 2017 r., przyjętego przez RDS. Zaapelowała do zebranych o jak najszerszą promocję idei dialogu społecznego wśród Polaków.

Pan Marek Bauman zaprezentował budżet województwa warmińsko-mazurskiego na 2017 rok.

Została podjęta uchwała w sprawie zaopiniowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim na rok 2017 po prezentacji przedmiotowego Planu przez Pana Zdzisława Szczepkowskiego Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

21 września 2016 r. odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Podczas posiedzenia plenarnego w dniu 21 września 2016 r. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wysłuchała i zapoznała się z materiałami dot. reformy administracji skarbowej i celnej zawartej w projektach ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz przepisach wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Planowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Informacje na temat projektowanych zmian oraz prognozowane ich skutki zaprezentowali przedstawiciele Zakładowej Organizacji Izbowej Związku Zawodowego Celnicy PL w Izbie Celnej w Olsztynie, Izby Skarbowej i Izby Celnej w Olsztynie.

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (zwanej dalej KAS) wraz z projektem ustawy o KAS mają umożliwić funkcjonowanie od roku 2017 nowego modelu administracji finansów publicznych złożonej z obecnej Służby Celnej, administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej.

Podjęto stanowisko w powyższej sprawie wyrażające konieczność rzetelnej analizy wprowadzanych zmian, pogłębionego dialogu pracownikami w/w urzędów oraz związkami zawodowymi, a także przeprowadzenia konsultacji społecznych przed wprowadzeniem tak szerokich reform funkcjonowania administracji skarbowej i celnej.

Omówiono również pismo Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Pana Piotra Dudy dotyczące decyzji Prezydium RDS o wycofaniu poparcia dla projektu strony rządowej w/s ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 27 lipca 2016 r., wg. której obsługa funkcjonowania WRDS miała zostać przekazana Wojewodom.

Podczas posiedzenia przedstawiono również informacje na temat pracy WRDS WM pomiędzy posiedzeniami, która w formie pisemnej została przekazana członkom Rady.

W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie mediacyjne w związku z konfliktem w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie pomiędzy pracodawcą a Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność”.

Zespół ds ochrony zdrowia zaproponował jako obserwatorów dwóch członków Zespołu. Każda ze stron powołała swojego mediatora. W spotkaniu mediacyjnym uczestniczyło łącznie 11 osób (4 ze strony związkowej, 2 ze strony pracodawcy, 2 mediatorów, 2 obserwatorów oraz pracownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego). Strony nie doszły porozumienia. Zostały spisane ich stanowiska oraz protokół rozbieżności.

W dniu 13 czerwca 2016 r. odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego Pan Piotr Duda, Poseł na Sejm RP Pan Janusz Cichoń, Przewodniczący Komisji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Członkowie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Wicemarszałek Województwa Pani Wioletta Śląska-Zysk, Członek Zarządu Województwa Pan Marcin Kuchciński, Wiceprezydent Olsztyna Pan Jarosław Słoma, Starostowie, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Marek Borowski, Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego Pan Piotr Duda przedstawił dotychczasowe doświadczenia w zakresie funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego oraz Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, w tym ich finansowania oraz nawiązał do współpracy Rady Dialogu Społecznego z WRDS, przede wszystkim w zakresie przesyłania opinii WRDS dot. dokumentów rządowych. Omówił również zagadnienie dotyczące zmiany Ustawy dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240) i propozycję powrotu Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, jako zadania z zakresu administracji rządowej do wojewodów. Główną przyczyną tego ma być fakt przekazywania przez wojewodów zbyt małej dotacji celowej na obsługę rad oraz trudności w partycypowaniu w kosztach funkcjonowania WRDS przez niektórych marszałków województw. Poruszono również kwestię braku zabezpieczeń prawnych uzyskiwania wynagrodzenia za wykonaną pracę przez podwykonawców. Ma to uregulować zmiana prawa o zamówieniach publicznych wskazująca, że większość prac zleconych ma wykonać przedsiębiorstwo uzyskujące zlecenie, wygrywające przetarg. Podczas posiedzenia Przewodniczący WRDS WM Pan Wiesław Łubiński przedstawił zebranym informację nt. aktualnych prac WRDS WM, tj. powołanie planowanych czterech zespołów roboczych oraz opisał sytuację konfliktu w Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, którym zajmuje się Zespół do spraw ochrony zdrowia.

W dniu 22 kwietnia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uchwałą nr 5/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2016 roku został powołany skład Zespołu do spraw ochrony zdrowia. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 22 kwietnia 2016 roku. Otworzył je pan Wiesław Łubiński - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący wręczył akty powołania członkom Zespołu.

W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: pan Jan Citko, Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie i pani Katarzyna Przybyłek, Wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” przy Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

Zespół na pierwszym posiedzeniu wybrał w głosowaniu jawnym Przewodniczącą, Panią Krystynę Piskorz–Ogórek. Przedmiotem posiedzenia było również:

 1. Omówienie problemu zgłoszonego przez Komisję Zakładową NSZZ „ Solidarność” przy Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.
 2. Uchwalenie Regulaminu Pracy Zespołu do spraw ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zespół podjął stanowisko w sprawie wskazanej w pkt. 1.

W dniu 22 lutego 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rada przyjęła program i harmonogram prac WRDS WM na rok 2016, który jest dokumentem otwartym, tzn. każda instytucja, organizacja i strona reprezentowana w Radzie może wnosić sprawy do programu i harmonogramu prac w ciągu roku. O ich przyjęciu do realizacji będzie decydowało Prezydium Rady.
Powołano 4 zespoły robocze:
 1. zespół ds. dialogu i polityki społecznej,
 2. zespół ds. gospodarki i polityki regionalnej,
 3. zespół ds. ochrony zdrowia oraz
 4. zespół ds. oświaty.
Rada przyjęła stanowisko popierające stanowisko Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie dotyczące rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. podpisanego w dniu 22 grudnia 2015 r. przez Ministra Edukacji Narodowej, a dotyczące protestu w sprawie znacznego zmniejszenia w stosunku do roku 2015 wskaźnika podziału subwencji ogólnej dot. uczniów zasadniczych szkół zawodowych dla dzieci i młodzieży, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy.
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2016 r. przedstawiony przez dyrektora WUP Olsztyn, a strona pracowników i pracodawców pozytywnie odniosła się do projektu „Strategii inwestycyjnej województwa warmińsko-mazurskiego” zaprezentowanej na podstawie syntezy założeń do dokumentu.

 

Pierwsze posiedzenie WRDS

Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się w dniu 9 grudnia 2015r. oraz, po ogłoszonej przerwie, w dniu 8 stycznia 2016r. - w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Podczas posiedzenia Marszałek Województwa, Pan Gustaw Marek Brzezin, wręczył powołania członkom Rady. Przedstawił również zadania, które stoją przed Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego, jej rolę w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów społecznych lub gospodarczych w regionie powodujących konflikty między pracodawcami i pracownikami. Zadaniem WRDS jest również wyrażanie opinii i stanowisk w sprawie dokumentów strategicznych Województwa. Pan Marszałek przedstawił także skład Prezydium WRDS. Podczas posiedzenia w dniu 8 stycznia 2016 r. członkowie Rady podjęli dwie uchwały: w sprawie uzgodnienia kolejności przewodniczenia Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego oraz w sprawie przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Przewodniczenie WRDS rozpoczęła strona społeczna: jako pierwszy - przedstawiciel strony pracodawców, jako drugi - przedstawiciel strony pracowników. Następnie WRDS przewodniczyć będzie w kolejności: Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Strona pracodawców przedstawiła pierwszego Przewodniczącego WRDS, którym został Pan Wiesław Łubiński, Kanclerz Olsztyńskiej Loży Business Centre Club, Przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club.
Posiedzenie zakończyło zaopiniowanie, przekazanego przez Marszałka Województwa stronie pracowników i stronie pracodawców WRDS, projektu Zaktualizowanej Strategii Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025. Po prezentacji dokumentu przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie i dyskusji, strony pozytywnie zaopiniowały projekt strategii, zgłaszając jednocześnie do niego uwagi merytoryczne.