Kategoria: Skargi i wnioski

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Zadania Departamentu Kontroli oraz Departamentów Urzędu w zakresie skarg i wniosków

Do zadań Departamentu Kontroli w zakresie skarg i wniosków należy:
  1. przyjmowanie skarg i wniosków oraz koordynowanie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski przedkładane Marszałkowi, Wicemarszałkom, Członkom Zarządu oraz Sekretarzowi Województwa;
  2. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków kierowanych do Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu oraz Sekretarza Województwa,
  3. opracowywanie przy współpracy z Departamentami analiz przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Województwa.
 
Dyrektorzy Departamentów są zobowiązani do:
  1. zapewnienia należytej organizacji przyjmowania, ewidencjonowania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Urzędu, w szczególności skarg i wniosków dotyczących działalności podległych mu pracowników;
  2. sprawowania bieżącego nadzoru nad prawidłowością i terminowością załatwiania skarg i wniosków oraz dokonywania okresowych analiz i ocen sposobu ich załatwiania;
  3. wykorzystywania materiałów zawartych w skargach i wnioskach w celu ochrony praw oraz likwidacji źródła powstawania skarg;
  4. współpracy z Kierownikami jednostek organizacyjnych Województwa w zakresie skarg i wniosków wpływających do Urzędu.