Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112018-02-066/107/18/VUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Bułkowskiemu – Dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy realizacji projektu „Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 3 Oś. Priorytetowa – Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznychObowiązujący
122018-02-066/104/18/VUchwała w sprawie wyróżnienia Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego.Obowiązujący
132018-02-066/103/18/VUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia Konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2018 roku.Obowiązujący
142018-01-265/95/18/VUchwała w sprawie powołania Zespołu ds. analizy nadużyć finansowych w ramach priorytetu 4 Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim oraz określenia Regulaminu jego działaniaObowiązujący
152018-01-265/94/18/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat BObowiązujący
162018-01-265/93/18/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat A).Obowiązujący
172018-01-265/90/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-020/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat B), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz dokonania wyboru projektów do dofinansowaniaObowiązujący
182018-01-265/89/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę nr 26/329/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowieObowiązujący
192018-01-265/88/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę nr 51/799/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.09.03.02-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższychObowiązujący
202018-01-265/87/18/VUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
Strona 2 z 1061