Kategoria: Komisje Sejmiku

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Skład Komisji Sejmiku - Kadencja 2014-2018

W Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego jest 9 Komisji stałych w tym Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich Klubów Radnych Sejmiku.

 1. Komisja Strategii Rozwoju.
  Przedmiot działania: sprawy strategii rozwoju województwa w tym turystyki realizowane poprzez programy wojewódzkie i kontrakty regionalne zawierane z organizowane administracji rządowej, sprawy polityki rozwoju województwa, sprawy zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i techniczne o znaczeniu wojewódzkim, sprawy związane z aktywizacją rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.
  Skład komisji:
  1. Jolanta Szulc – Przewodnicząca Komisji
  2. Marek Szter – Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Bernadeta Hordejuk
  4. Józef Dziki
  5. Wioletta Śląska – Zyśk
  6. Wioletta Paczkowska
  7. Paweł Szliwiński
  8. Bożenna Ulewicz

 2. Komisja Współpracy Międzynarodowej.
  Przedmiot działania: sprawy współpracy międzynarodowej województwa, a zwłaszcza jej priorytetów i projektów regionalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, sprawy promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa.
  Skład komisji:
  1. Zbigniew Pietrzak – Przewodniczący Komisji
  2. Małgorzata Kozioł - Wiceprzewodnicząca Komisji
  3. Marek Szter
  4. Wioletta Śląska – Zyśk
  5. Józef Dziki
  6. Grażyna Licznerska
  7. Patryk Kozłowski
  8. Wioletta Paczkowska
  9. Jadwiga Król

 3. Komisja Budżetu i Finansów.
  Przedmiot działania: sprawy budżetu i planów finansowych województwa, funduszy celowych, pozyskiwania i łączenia środków w celu realizacji zadań województwa.
  Skład komisji:
  1. Teresa Nowakowska – Przewodnicząca Komisji
  2. Grażyna Zyta Licznerska – Wiceprzewodnicząca Komisji
  3. Stanisław Bułajewski
  4. Wioletta Śląska – Zyśk
  5. Tadeusz Politewicz
  6. Eugeniusz Koch
  7. Krzysztof Żochowski

 4. Komisja Kultury i Edukacji.
  Przedmiot działania: sprawy dotyczące edukacji, w tym szkolnictwa wyższego, kultury i ochrony jej dóbr oraz nauki.
  Skład komisji:
  1. Bożenna Ulewicz – Przewodnicząca Komisji
  2. Ryszard Kawczyński - Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Patryk Kozłowski
  4. Teresa Nowakowska
  5. Marek Szter
  6. Sławomir Jezierski
  7. Marcin Kulasek
  8. Zbigniew Pietrzak
  9. Irena Burczyk

 5. Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu.
  Przedmiot działania: sprawy związane z funkcjonowaniem rodziny i realizację polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej i ochrony praw konsumentów.
  Skład komisji:
  1. Bernadeta Hordejuk – Przewodnicząca Komisji
  2. Tadeusz Politewicz - Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Sylwia Jaskulska
  4. Małgorzata Kozioł
  5. Jolanta Szulc
  6. Marek Szter
  7. Grażyna Zyta Licznerska
  8. Wioletta Paczkowska
  9. Teresa Krajewska
  10. Wioletta Śląska-Zyśk
  11. Jadwiga Król

 6. Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Przedmiot działania: sprawy związane z rozwojem i modernizacją obszarów wiejskich, rolnictwa, sytuacji socjalno-bytowej ludności zamieszkałej na wsi, sprawy związane z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz gospodarką wodną.
  Skład komisji:
  1. Marcin Piwowarczyk - Przewodniczący Komisji
  2. Paweł Szliwiński - Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Sylwia Jaskulska
  4. Ryszard Kawczyński
  5. Teresa Nowakowska
  6. Jan Rogowski

 7. Komisja Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego.
  Przedmiot działania: sprawy związane z kształtowaniem właściwych relacji między administracją rządową i samorządową, sprawy wynikające ze wspólnej reprezentacji interesów jednostek samorządu działających w granicach województwa, sprawy bezpieczeństwa publicznego, ochrony ludności i obronności.
  Skład komisji:
  1. Sławomir Jezierski – Przewodniczący Komisji
  2. Stanisław Bułajewski - Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Edward Adamczyk
  4. Irena Burczyk
  5. Krzysztof Żochowski

 8. Komisja ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
  Przedmiot działania: sprawy związane z rozpatrywaniem potrzeb i inicjatyw mniejszości narodowych i etnicznych, popularyzacji kultury i języka, integracja i współpraca na rzecz rozwoju województwa.
  Skład komisji:
  1. Edward Adamczyk – Przewodniczący Komisji
  2. Irena Burczyk - Wiceprzewodnicząca Komisji
  3. Marcin Piwowarczyk
  4. Zbigniew Pietrzak
  5. Julian Osiecki
  6. Marcin Kulasek

 9. Komisja Rewizyjna.
  Przedmiot działania: kontrola działalności Zarządu Województwa w tym:
  1. kontrola legalności, rzetelności i gospodarności działalności Zarządu i podporządkowanych mu jednostek, w szczególności w zakresie:
   1. wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych,
   2. wykonywania uchwał Sejmiku i Zarządu,
   3. działalności finansowej i gospodarczej,
  2. opiniowanie wykonywania budżetu i przygotowania wniosku w sprawie udzielania lub nie udzielania Zarządowi absolutorium,
  3. opiniowanie wniosku o odwołanie Zarządu, lub poszczególnych jego członków z wyjątkiem Marszałka,
  4. opiniowanie wniosku o odwołanie Marszałka,
  5. opiniowanie w sprawach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w uchwałach Sejmiku.

  Skład komisji:
  1. Marcin Kulasek – Przewodniczący Komisji
  2. Jan Rogowski – Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Sławomir Jezierski
  4. Małgorzata Kozioł
  5. Teresa Krajewska
  6. Tadeusz Politewicz