Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912018-03-2615/315/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 37/520/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚPObowiązujący
922018-03-2615/314/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 62/981/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2017 r. z późn. zm. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bisObowiązujący
932018-03-2615/311/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 66/769/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad przygotowania do realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica państwa” zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 7. Infrastruktura transportowa, działania 7.1. Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
942018-03-2615/308/18/VUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań i informacjiObowiązujący
952018-03-2014/307/18/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Skarbu Państwa - Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Elblągu przy ul. Warszawskiej 132Obowiązujący
962018-03-2014/306/18/VUchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania rzecz Skarbu Państwa - Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych tj. na cele związane z ochroną przed powodziąObowiązujący
972018-03-2014/305/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 6/121/18/V Zarządu Województwa Warmińsko –Mazurskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie jednostkom organizacyjnym województwa warmińsko-mazurskiego samochodów pozostałych po zlikwidowanym Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w ElbląguObowiązujący
982018-03-2014/298/18/VUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2018 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.Obowiązujący
992018-03-2014/295/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/17, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk poprzez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny.Obowiązujący
1002018-03-2014/294/18/VUchwała w sprawie dofinansowania w 2018 roku, ze środków PFRON, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektówObowiązujący
Strona 10 z 1090