Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-02-2010/175/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 37/528/17/V z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, pt. „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy” w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoObowiązujący
22018-02-169/168/18/VUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.Obowiązujący
32018-02-138/158/18/VUchwała w sprawie przeznaczenia do wynajęcia pomieszczeń znajdujących się w budynku biurowym, położonym w Ostródzie , przy ul. Sienkiewicza 13Obowiązujący
42018-02-138/155/18/VUchwała w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Domurad - Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - do składania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli określonego rodzajuObowiązujący
52018-02-138/154/18/VUchwała w sprawie upoważnienia Pana Bogdana Meina – Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - do składania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli określonego rodzajuObowiązujący
62018-02-138/153/18/VUchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 51/822/17/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r.Obowiązujący
72018-02-138/148/18/VUchwała zmieniająca uchwałę nr 62/988/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu otwartego (I) nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/17 w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny.Obowiązujący
82018-02-066/122/18/VUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rokObowiązujący
92018-02-066/116/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018 r., w odniesieniu do ofert złożonych w I terminie.Obowiązujący
102018-02-066/115/18/VUchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
Strona 1 z 1061